09 tháng 8 2015

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay

Đ 37: Từ nhan đề và ý nghĩa vở kịch: “Tôi và chúng ta” của tác giả Lưu Quang Vũ, hãy viết bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay.


BÀI LÀM
            V kch phản ánh cuc đấu tranh gay gắt đ thay đổi t chc, lli hoạt động sn xuất xí nghip Thắng Li. Mt bên là tư tưng bảo th khư khư gi ly nguyên tc, quy chế cng nhc, lc hậu với mt bên là tinh thn giám nghĩ giám làm, kt khao đổi mới vì lợi ích ca tp thể. Qua nhan đề, cùng với xung đột ca hai phía, tác gi khẳng đnh không có th ch nghĩa tp thchung chung.
            i ta đưc hình thành từ nhiu cái tôi c thể. i tôi vì tp thể, vì cái chung, cái tôi phi đưc hoà trong cái ta nhưng cn có tiếng i riêng và đúng đn theo nhng quan đim tiến b ca thời đại. Tôi là s ít, là mt cá nhân với nhng suy nghĩ và cuc sống riêng. Ta va là s ít va s nhiu nhưng được hiu đây là ch s nhiu, ch tp th ca nhiu cái tôi cùng tham gia. Gia Tôi và Ta phi có mi quan h nhất đnh, trong tôi có ta, trong ta có tôi. Có tp th khi có nhiu cá nhân cùng tham gia, trong tập thcó tiếng i cá nhân. Mt tp th mạnh khi có nhiu cá nhân xuất sc, mt t chc n đnh thì đời sống cá nhân cũng n đnh, vng vàng. Trong nhiu t chc, nhiu tp th vn có nhng cá nhân hết lòng cống hiến sc khoẻ, năng lc, tâm huyết đ dng xây cơ quan, đơn v mình công tác. H có th nhng lãnh đạo ca cơ quan, h cũng có th là các nhân viên, bo v, là các bn cán blp, các thành viên trong lp Đơn v đó vì vy mà không ngng lớn mạnh p thêm vào vic xây dng và phát trin kinh tế, xã hội, phong trào ca nhà trưng. Nhưng trưc nhng biến động và đổi thay không ngng ca nền kinh tế th trưng, nhu cu cuộc sống cá nhân ngày mt kc đã tr thành khá ph biến, nhng quan nim cho rằng trước hết phải vì cuộc sống ca chính mình, vì lợi ích ca riêng mình. Vì vy trước tp th nhiu cá nhân đã không đóng p hết mình và da dm li vào s đông theo suy nghĩ Nước nổi thì o ni”. H tìm cách đ thu vào túi mình nhng nguồn lợi lớn nhất đ n đnh cuc sống gia đình và hưng thụ, h th ơ trưc nhng thay đổi ca đơn v mình, th ơ trước nhng khó kn ca mi người xung quanh. H không dám đấu tranh trước nhng cái sai, cái xấu, bàng quan và vô ưu vì s liên luđến mình, ảnh hưng đến danh tiếng, chc sc, thu nhp Có th i mi quan hgiữa cá nhân và tp th trong cuc sống ngày nay có phn xu đi, dưng như mi ngưi ch còn làm vic theo tch nhim và làm va đủ, va đúng thm chí chưa hoàn thành công vic ca mình.
            Chúng ta nên xác đnh li quan đim đúng đắn v mi quan h gia cá nhân và tp th, nêu cao tinh thn đoàn kết, ý thc cộng đồng, tinh thần tch nhim ca mi người trong t chc, đơn v mình công tác và sinh hot. Tp th phải bảo v quyn lợi ca mi cá nhân, bênh vc cá nhân, động vn, khích l h vượt n mi hoàn cảnh đ có nhiu đóng p vì li ích chung.
Mt cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm li n n i cao
            Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể còn đưc hiểu rộng ra sự hợp tác và hu nghị không chỉ trong nưc mà còn trên phm vi quốc tế. Trong cơ chế hoà nhập ngày nay cá nhân nói riêng, đơn v, cơ quan, tnh thành, quc gia cần kp thi nm bắt cơ hội hoà nhập nhưng trong sự hoà nhập đó không có sự hoà tan, trong cái riêng có nhng cái chung và ngược li. Tất c vì tinh thần đoàn kết, hoà bình cùng phát triển và tiến bộ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét